. NAJDÔLEŽITEJŠIE ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

. PREVÁDZKOVATEĽOM 
tejto Internetovej stránky je TELLO Slovakia, s.r.o., Petzvalova 3370/ 23, 010 15 Žilina, Slovensko, IČO: 51 401 061.

. VŽDY BUDEME POSTUPOVAŤ PODĽA ZÁKONOV
Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.

. VAŠE ÚDAJE BUDEME UCHOVÁVAŤ BEZPEČNE
Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol.

. NEUKLADÁME ÚDAJE O PLATOBNÝCH KARTÁCH
Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných kartách, preto pri objednávke neukladáme žiadne údaje na naše servery.

. INFORMÁCIE O VÁS NEZVEREJŇUJEME TRETÍM STRANÁM
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

. ÚDAJE O VÁS MÔŽETE MENIŤ
Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť.
Rovnako môžete kedykoľvek a jednoducho podať odvolanie na spracovanie vašich osobných údajov.
Okrem iného máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail.
V takomto prípade sme však oprávnení žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného odkladu.

 

… A TERAZ NIEČO VIAC

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR.

Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme nijako obchádzať.
Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti!

Pred vytvorením mailového odtazu na našej internetovej stránke je potrebné len vyplniť kontaktný formulár.
Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné k vybaveniu vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia Vášho dotazu a prípadného vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš evidenčný systém.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Všetky informácie sú chránené najvyšším stupňom ochrany. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Majte na pamäti, že spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané hlavne v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie služby a plnenie zmluvného vzťahu, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Svoj súhlas však môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na Internetovej stránke. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu a jeho dodanie.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na našej web stránke nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch !